Προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2016-2017

Share Button

petrelaioΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΑΡΙΘ. 11/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2016 – 2017  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  ΤΟΥ ΝOΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΚΠΠΟ & ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, του νομικού προσώπου ΠΑΚΠΠΟ και των σχολικών επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. Το κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα, θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους των φορέων και θα βαρύνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των ετών  2016 και  2017. Ο συνολικός ενδεικτικός  προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 804.955,20 χωρίς το ΦΠΑ και 990.094,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

 Σύντομη περιγραφή της ΟΜΑΔΑΣ Α’ – ΚΑΥΣΙΜΑ :

Ομάδα Α1 – Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας : CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 16.400 λίτρα, CPV09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης: 393.000 λίτρα, CPV 09132100-4 – Αμόλυβδη Βενζίνη: 78.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 567.854,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ομάδα Α2 – Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. Σύνολο: CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 38.000 λίτρα, CPV 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης:  600 λίτρα, CPV 09132100-4 – Αμόλυβδη Βενζίνη: 16.800 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 53.616,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ομάδα Α3 – Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σύνολο:  (CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 120.000 λίτρα.  Συνολικός προϋπολογισμός 93.840,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ομάδα Α4 – Προμήθεια υγρών καυσίμων του Φορέα Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σύνολο:  (CPV 09135100-5 – Πετρέλαιο Θέρμανσης: 98.000 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 76.636,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Σύντομη περιγραφή της ΟΜΑΔΑΣ Β’ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :

Ομάδα Β’ – Προμήθεια λιπαντικών του Φορέα Δήμου Ηγουμενίτσας:CPV 09211100-2 – Λάδια μηχανής W15/40: 820 λίτρα, CPV 09211600-7 – Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων: 820 λίτρα, CPV 09211820-5 – Βαλβολίνη 80/90: 300 λίτρα, CPV09211800-9 – Γράσο: 260 λίτρα, CPV09211610-0 –  Υγρά μπαταρίας: 104 λίτρα, CPV 09211610-0 – ADBLUE: 800 λίτρα, CPV09211800-9 – Λάδια μίξης του ενός κιλού με δοσομετρητή: 132 λίτρα. Συνολικός προϋπολογισμός 13.008,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για όλες τις ομάδες του κάθε φορέα η οποία θα αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .

Οι συμβάσεις θα ισχύουν για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες κι εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες και οι αξίες τους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων Συμβουλίων.

Κάθεπροσφοράθασυνοδεύεταιυποχρεωτικάαπόεγγύησησυμμετοχής ύψους ένα (1)επίτοις εκατό (%)τηςπροϋπολογισθείσαςδαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)  κάθε Φορέα και ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 4 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμόςθα πραγματοποιηθείμε χρήσητηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 25/09/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολή ςτων προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεταιη 01/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα11:00 πμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στην εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, στις προβλεπόμενες ελληνικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr. Αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, Γρίβα Ειρήνη, τηλ. Επικ. 26653 61213.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *